När du planerar och genomför en lek finns det några saker det är bra att tänka på. Här finns några tips.

Lekens betydelse

Lek är roligt! Genom lek stärks barnens självkänsla och de utvecklas motoriskt. Dessutom ger leken barnen en känsla av samhörighet och gemenskap med andra barn.

Att leka tillsammans ställer stora krav på barnen. De får träna sin förmåga att visa hänsyn, dela med sig, kommunicera, vänta på sin tur, fatta beslut tillsammans och lösa konflikter som uppstår. Barnen lär sig genom leken att förstå regler, ge och ta instruktioner samt våga stå i centrum. Alla dessa egenskaper är nyttiga för barnens personliga utveckling.

Olika typer av lekar

Det finns många olika typer av lekar och tiotals variationer på de olika lekarna. Den första gången man börjar leka med en ny grupp passar det bra att börja med någon typ av namnlek. En namnlek hjälper barnen (och ledaren) att lära sig namnen på de andra i gruppen och i bästa fall bidrar leken till att göra barnen trygga i den nya gruppen.

Därefter kan lekandet fortsätta med en uppvärmningslek. Uppvärmningslekar är alltid bra att börja med för att få igång barnen så de inte ska frysa och för att skapa en trevlig stämning så att alla känner sig mer avspända. Då barnen blir varma och slappnar av kan de också bättre lyssna till instruktioner. En uppvärmningslek ska vara en lätt lek som aktiverar stora muskelgrupper. Leken får gärna vara upplagd så att den inte utmynnar i någon vinnare eller förlorare.

Om vädret är kallt kan lekandet fortsätta med olika typer av rörelselekar. Kull/ nata/ ta fast lekar, stafetter och lekar med boll är vanliga rörelselekar. Rörelselekarna kan även planeras så att de förbereder barnen på övningar som de senare ska göra med simläraren i vattnet, men då krävs förstås på förhand en diskussion med simläraren.

Varma sommardagar eller efter en matpaus är det viktigt att varva rörelselekarna med lite lugnare lekar. Samarbetslekar, sånglekar, kreativa lekar och tankelekar är alla exempel på lekar där barnen får vara lite fysiskt lugnare och kanske kan sitta ner och leka i ring.

En lära-känna-varann lekär också mycket tacksam att leka om alla barnen i gruppen inte är bekanta med varandra sen tidigare. Det kan vara lekar av typen ”alla som tycker om att simma springer över stranden nu” eller ”alla som någon gång har varit ut och fiskat lägger sig ner nu” o.s.v… Lära-känna-varann lekar kan planeras och utföras endera som en rörelselek eller som en lugn lek.

Barnen tycker om variation, men det krävs inte så stora förändringar för att de ska vara nöjda. Det kan ofta räcka med att du ändrar en liten detalj i leken för att barnen ska uppfatta leken som en helt ny lek. Det räcker alltså med några olika typer av lekar per tillfälle.

Planeringen av lekar

En dag brukar sällan vara lik en annan i jobb med barn. Det är ofta svårt att hålla sig till exakt den plan man på förhand har tänkt ut. Det är bra att kunna vara flexibel och förändra sin plan om det behövs. Det är ändå otroligt viktigt att planera lekprogrammet väl på förhand så att det finns en logisk tanke med lekandet och att du på förhand har förberett med det lekmaterial du behöver.

Vid planering av lek bör du i första hand tänka på att barnens ålder och färdigheter ska passa med de lekar du planerar. Det är också a och o att tänka ut hur leken ska organiseras så att den kan genomföras tryggt och säkert på ett passligt lekområde. Gruppens storlek är bra att känna till för att kunna fundera ut hur leken ska ordnas.

Lekarna ska även passa vädret och barnens övriga simskolprogram - viktigt att tänka på om lekstunden är i början av simskolan, före en simtur, efter en simtur, efter lunch eller i slutet av simskolan för att välja den mest lämpliga typen av lek.

Hur ska jag som lekledare bemöta barnen?

Det allra viktigaste att komma ihåg för dig som lekledare är att barnen och deras föräldrar måste kunna lita på dig. Du är den vuxna som ska ta ansvar för alla barn och ta initiativ till aktivitet. När du möter barnen vinner du på att vara vänlig och öppen. Lyssna på barnen och visa att du respekterar dem och deras åsikter! Trots att du ska beakta barnens tankar är det mycket viktigt att du är bestämd, eftersom det är du som ska skapa arbetsrutiner samt hålla ordning och reda under lekandet.

Du bör också vara rättvis och framför allt konsekvent i dina beslut. På så sätt kan du skapa en atmosfär där barnen känner sig trygga då de vet vem som bestämmer och de alla får känna att de är lika mycket värda.

Kom ihåg att du inte ska ha alltför höga krav på barnen! Ibland måste barn få misslyckas och då är det viktigt att du tröstar dem och uppmuntrar dem till att våga försöka på nytt.

Du som lekledare är barnens förebild både i och utanför simskolan. Barnen kommer att se upp till dig och vilja göra som du gör. Därför är det viktigt att du gör som du vill att barnen ska göra!

Det är kul att leka och det är viktigt att du som lekledare både tycker det och visar det för att få gruppen att känna detsamma!

”Att alltid vara en liten smula barn,
det är att vara verkligt vuxen”.
- Jevgenij Jevtusjenko

Så leder du leken

Samla gruppen och be dem forma en ring så att alla både ser och hör.

Prata med hög och tydlig röst, variera gärna ditt tonfall och ha ögonkontakt med barnen när du förklarar.

Var positiv och spela gärna på barnens fantasi för att entusiasmera och locka fram deras leklust. Det är viktigt att försöka få alla barn med i lekandet. Undvik att ge barnen en chans att säga Nej. Uppmana till ”Nu ska vi sjunga” istället för att fråga ”Vill ni sjunga”?

Använd även kroppen när du berättar hur leken går till. Ta vid behov hjälp av något barn när du visar, men kom ihåg att vid olika tillfällen be olika barn om hjälp så att alla får känna sig delaktiga.

Visa varje moment av leken även om det känns självklart.

Ge tid till att svara på frågor! Säg: ”finns det frågor” och se till att alla har förstått leken innan den börjar. Det är en rättighet för varje barn att få förstå vad som ska hända för att barnet på riktigt ska kunna ta del i leken och känna sig trygg.

Sätt igång leken på ett tydligt sätt.

Var själv med i leken och utstråla hur fantastiskt rolig leken är. Om du själv är engagerad i leken kommer barnen också att tycka att det är kul och våga leva sig in i leken!

Ge beröm! Du kan komma att möta barn som du upplever bara springer, bara förstör eller blygt ser på leken utan att våga delta. För att leka krävs trygghet, känslan av att duga och bli bekräftad. Kom därför ihåg att ge uppmuntran, beröm och positiva kommentarer till alla barnen i gruppen. Det gör att barnens självkänsla stärks och det blir en glad stämning i gruppen!

Avsluta leken när den är som roligast och fungerar som bäst. En visselpipa är ett bra hjälpmedel för att fånga uppmärksamhet när barnen är ivrigt upptagna av leken. Om stämningen i gruppen blir alltför livlig eller om du märker att en lek inte fungerar är det mycket viktigt att du vågar bryta leken och samla ihop gruppen. Förändra då leken eller sätt igång en annan lek.